UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

sposób na umorzenie długów

Wpadłeś w spiralę długów? Twoje zadłużenie, stale rośnie? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest skutecznym sposobem na wyjście z długów. Skorzystaj z pomocy eksperta i złóż wniosek o upadłość.

Umów się na bezpłatną konsultację

W ramach upadłości konsumenckiej oferujemy

 • analizę sytuacji finansowej dłużnika i spełnienia przez niego przesłanek do ogłoszenia upadłości przez Sąd,
 • przygotowanie planu wyjścia z zadłużenia,
 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z załącznikami,
 • doradztwo podczas całego procesu postępowania upadłościowego,
 • wsparcie w relacji z Syndykiem, Sędzią-Komisarzem,
 • przygotowanie koniecznych pism w toku postępowania,
 • reprezentacja wobec wierzycieli

dr n. ekonomicznych
Tomasz Wójtowicz

Tomasz Wójtowicz — twórca TWig Advisor i Academy of Skills. Doktor nauk ekonomicznych w obszarze zarządzania i rachunkowości, absolwent Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, Cambridge, USA. Profesjonalista i entuzjasta zmian w organizacji biznesu. 

Tomasz Wójtowicz- Trener Biznesu Academy Of Skills Warszawa, Poznań- Consulting, Oferta szkoleń dla menedżerów, Business English, Doradztwo biznesowe, Szkolenia sprzedażowe, z negocjacji, Zarządzanie zmianą

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka – to inaczej możliwość redukcji lub umorzenia zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Z biegiem lat prawo upadłościowe wprowadzało liberalizację przesłanek, od zaistnienia których uzależnione jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dzięki niej można kompleksowo rozwiązać problem zadłużenia: o ile jest to możliwe, spłacić wierzycieli i dostać szansę na nowy start. Upadłość konsumencka zmierza do ustalenia jakim osobom, w jakiej wysokości oraz w jakich terminach, dłużnik zobowiązany będzie spłacić swoje zadłużenie, przy uwzględnieniu kosztów życia, utrzymania rodziny i możliwościach zarobkowych. W większości przypadków oznacza to, że dłużnik może liczyć nie tylko na rozłożenie długów na raty, ale także na jego bardzo znaczne zredukowanie. Okres spłaty wierzycieli może wynosić maksymalnie do 7 lat. Prawo upadłościowe gwarantuje zachowanie przez dłużnika określonego w przepisach majątku ruchomego niezbędnego w życiu codziennym. Ochronie podlega również część dochodów dłużnika uzyskiwanych po ogłoszeniu upadłości.

Upadłość konsumencka, to skuteczny sposób na wyjście z długów.

Żyjemy w czasach, kiedy konsumpcyjny styl życia na kredyt stał się powszechny, niezależnie od wieku, statusu społecznego, wysokości zarobków. Kuszą nas wszechobecne reklamy kupna na raty, chwilówek, kart kredytowych, zakupów z odroczonym terminem płatności. Taka konsumpcja i życie na kredyt jest prostą drogą do utraty kontroli nad płynnością finansową. Wpadnięcie w spiralę długów i niemożliwe do spłacenia kredyty, nie powinno spychać człowieka na margines społeczny i z dnia na dzień pozbawiać całego życiowego dorobku. Dlatego właśnie stworzono rozwiązania, które pozwalają takim osobom bezpiecznie wyjść z zadłużenia i odbudować normalne życie.

Jeśli przecenisz swoje możliwości finansowe, stracisz pracę, dotknie Cię choroba lub nieszczęśliwe zdarzenie losowe, przez co nie będziesz w stanie spłacać zobowiązań, możesz podlegać egzekucji komorniczej. Grozi to utratą domu, mieszkania i praktycznie całych zarobków. Wiele osób wpycha to w szarą strefę, naraża na depresję i problemy rodzinne. A wierzyciele i tak nie odzyskują całej należności. Mechanizmem, który zapobiega takiej sytuacji – niekorzystnej zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela – jest właśnie upadłość konsumencka.

Jak samemu poradzić sobie z zadłużeniem i podsumować swoje finanse?

Kiedy uświadomimy już sobie, że nasze zobowiązania finansowe przekraczają nasze możliwości i są niemożliwe do spłacenia, możemy żyć dalej na kredyt, zaciągać kolejne „chwilówki” i się zadłużać. Ale możemy też podjąć bardziej racjonalne decyzje i samodzielnie spróbować poradzić sobie z narastającym problemem. Na początek w trzech prostych krokach, możemy spróbować zdiagnozować i ocenić swoją sytuację finansową. Co ważne, są to kroki całkowicie bezkosztowe i powinny być wykonywane nawet przy pozornie dobrej sytuacji finansowej, chociażby po to, żeby uświadomić sobie wszystkie zobowiązania, które mamy w kredytach, pożyczkach, leasingach itp. Czasem warto przypomnieć sobie, jaką łączna kwotę mam do spłacenia i cz nagła utrat prac i zmniejszenie dochodu, nie zawali naszego świata finansów w ciągu kilku dni!  Zatem zanim wydacie jakiekolwiek pieniądze na prawnika, postarajcie się:

 1. Podsumować wasze całkowite zobowiązania wobec wierzycieli (czasem te informacje przysyła już komornik) wraz z ostatecznym terminem spłaty tych kwot. Jest to tzw. Bilans otwarcia. Absolutnie niezbędny, żeby zacząć pracować nad wyjściem z zadłużenia.
 2. Określić, jakie są wasze źródła dochodów w perspektywie kolejnych miesięcy i lat. Czyli robicie zestawienie wpływów i niezbędnych wydatków związanych z kosztami życia. Ewentualna nadwyżka wpływów nad wydatkami pozwoli określić za jaki czas, za ile miesięcy czy lat będziemy w stanie spłacić zadłużenie.
 3. Zastanowić się, czy na dziś dysponujecie jakimkolwiek wolnym majątkiem, którym byście zabezpieczyli obecnych wierzycieli. To jest o tyle ważne, że być może skłoniłoby to ich do odroczenia Wam spłaty zadłużenia.


Mając pełny obraz sytuacji – naprawdę warto – zamiast pochopnego ogłoszenia upadłości – podjąć rozmowy z wierzycielami: komornikami, bankami, firmami pożyczkowymi, ubezpieczycielami, firmami od chwilówek, zakładem energetycznym, operatorem komórkowym. Pamiętajmy, że tam – po drugiej stronie – też są ludzie.
Wierzyciel nie ma zwykle interesu w tym, żebyśmy ogłosili upadłość. Wtedy nie odzyska długu, lub odzyska go w części. W każdym razie, potrwa to długo, a wynik tego procesu będzie niepewny.

Upadłość konsumencka – poradnik dłużnika

Które długi nie podlegają umorzeniu?

 1. Długi alimentacyjne – nie można liczyć ani na ich umorzenie, ani na rozłożenie na raty. Bieżące alimenty są regulowane przez syndyka z sum uzyskiwanych z potrąceń przychodów dłużnika oraz ze sprzedaży jego majątku. Miesięczna wysokość alimentów płaconych przez syndyka dla każdej osoby uprawnionej nie może jednak przekroczyć minimalnego wynagrodzenia o pracę. Tak samo są traktowane zobowiązania w stosunku do Funduszu Alimentacyjnego.
 2. Długi z tytułu rent i odszkodowań – w postępowaniu upadłościowym nie zostaną umorzone długi, które stanowią rekompensatę za spowodowanie choroby, kalectwa lub śmierci osoby poszkodowanej oraz jej niezdolności do pracy. W kontekście zapowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego w temacie zaostrzenia kar za przestępstwa w ruchu drogowym i wprowadzenia obowiązkowej wypłaty renty dla rodziny ofiar wypadków – zapis ten jest niezwykle istotny.
 3. Długi z orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych, przestępstw. Umorzeniu nie podlegają długi, których źródłem jest orzeczenie przez sąd: obowiązku naprawienia szkody, grzywny, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nawiązki, zobowiązania do naprawienia szkody.
 4. Długi umyślnie zatajone. Wniosek powinien zawierać pełne i prawdziwe informacje, w przeciwnym razie postępowanie może zostać nawet umorzone.
 5. Długi zaciągnięte po ogłoszeniu upadłościowe. Upadłość dotyczy tylko długów zaciągniętych przed ogłoszeniem upadłości. Wszystkie zobowiązania, które powstaną po tej dacie, muszą być regulowane w terminach ich płatności, np. czynsz za mieszkanie, opłaty za media, telefon, prąd itd.

Kim jest Syndyk?

Syndyk kieruje tokiem postępowania uproszczonego oraz odpowiedzialny będzie za sprzedaż Twojego majątku, jeżeli oczywiście go posiadasz. Przygotuje on projekt Twojego planu spłaty wierzycieli. To od niego dowiesz się, że Sąd ogłosił Twoją upadłość.

Kim jest Sędzia – Komisarz?

Sędzia – Komisarz zostanie wyznaczony, tylko w przypadku, jeżeli sąd uzna, że Twoje postępowanie upadłościowe powinno być prowadzone w zwykłym trybie. Sędzią – Komisarzem jest sędzia zawodowy, asesor sądowy, lub referendarz sądowy. W przeciwieństwie do syndyka nie będzie się z Tobą kontaktował osobiście lub telefonicznie tylko będzie Ci komunikował swoje decyzje w formie postanowień, zarządzeń lub wezwań.

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Nie. Wniosek o upadłość możesz złożyć po wykreśleniu Twojego wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Co stanie się moim z majątkiem?

Upadłość konsumencka nie pozwoli Ci na zachowanie wartościowego majątku, gdyż musi on zostać spieniężony w celu spłaty wierzycieli. Wyposażenie domu lub mieszkania nie będzie podlegać sprzedaży jeżeli jest to standardowe wyposażenie niemające charakteru luksusowego. Zachowasz m.in. przedmioty urządzenia domowego, ubrania, pościel, zapasy żywności, opału, przedmioty niezbędne do nauki, produkty lecznicze, wyroby medyczne. Podlegać będzie sprzedaży natomiast pojazd mechaniczny np. samochód, motocykl, motorower, chyba, że jest on niezbędny z uwagi na niepełnosprawność Twoją lub członka Twojej rodziny.

Co stanie się z moim wynagrodzeniem, emeryturą bądź rentą?

Ochronie podlega połowa Twojego wynagrodzenia, nie mniej niż kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Emerytury i renty podlegają ochronie w wysokości 75% świadczenia. Kwota, która Ci pozostanie, nie może być niższa niż 825 zł netto.

Czy zachowam 500+ i inne świadczenia?

Pełnej ochronie podlegają świadczenia z pomocy społecznej, alimentacyjne, rodzinne i wychowawcze, 500+, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i porodowe, jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.

Mam tylko jednego wierzyciela – czy mogę wnosić o upadłość konsumencką?

Postępowanie upadłościowe jest prowadzone również w przypadku posiadania jednego wierzyciela.

Przydatne informacje dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W obecnym stanie prawnym, aby ogłosić upadłość konsumencką, należy spełniać dwa zasadnicze wymogi. Po pierwsze, w chwili składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy posiadać status osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a więc być konsumentem. Po drugie, sąd może wszcząć postępowanie upadłościowe, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny, tzn. utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, i sytuacja ta jest trwała. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Upadłość konsumencka powinna być szybkim, nieskomplikowanym i przejrzystym postępowaniem prowadzącym do oddłużenia. Prawo upadłościowe, przewiduje dwa zasadnicze tryby:

Postępowanie uproszczone – ze zwiększoną rolą syndyka masy upadłości, bez konieczności powoływania sędziego-komisarza, czy przygotowywania planu podziału funduszy pochodzących z likwidacji majątku upadłego. W tej procedurze aktywność sądu ograniczona została do najważniejszych decyzji, takich jak ogłoszenie samej upadłości, ustalenie planu spłaty wierzycieli oraz rozpatrywanie ewentualnych skarg. Postępowanie uproszczone nie powinno trwać dłużej niż 6-8 miesięcy. Szybkość i sprawność postępowania zależy w dużej mierze od dobrej woli i chęci współpracy dłużnika z syndykiem.

Postępowanie zwykłe – prowadzenie upadłości w trybie uproszczonym nie zawsze jest możliwe. Jeżeli sytuacja finansowa dłużnika jest bardzo złożona, np. prowadził w przeszłości firmę, posiada duży majątek z nieuregulowanym stanem prawnym, ma wielu wierzycieli – wówczas postępowanie będzie bardziej rozbudowany i prowadzone w trybie zwykłym. Udział sądu jest wtedy znacznie większy, a postępowaniem kieruje ustanowiony sędzia-komisarz. Postępowanie upadłościowe zwykłe trwa z reguły co najmniej rok lub dwa lata.

Obowiązkiem konsumenta – dłużnika jest wymienienie we wniosku i późniejsze wskazanie syndykowi składników swojego majątku. Zajęciu (objęciu do masy upadłości) nie podlegają wszystkie składniki majątku, a jedynie te, które posiadają faktyczną wartość rynkową i są możliwe do zbycia. Istnieje szeroki katalog rzeczy i praw, które nie podlegają zajęciu. Jest on określony w dziale V Kodeksu postępowania cywilnego zatytułowanym „Ograniczenia egzekucji”. Katalog ten zapewnia utrzymanie egzystencjalnych podstaw funkcjonowania dłużnika i jego rodziny. Upadłość konsumencka pozwala na godne życie po wszczęciu tego postępowania i przy możliwie maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli z faktycznie wartościowego majątku dłużnika, doprowadzenie ostatecznie do oddłużenia konsumenta celem przywrócenia mu zdolności do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu przez syndyka likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości, syndyk przedkłada sądowi projekt planu spłaty wierzycieli wraz ze stanowiskiem upadłego oraz wierzycieli, co do rozwiązań zaproponowanych w projekcie. Projekt planu spłaty podlega rozpoznaniu przez sąd. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd:

 1. wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty;
 2. dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości;
 3. ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie, lub wskutek rażącego niedbalstwa;
 4. określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Plan spłaty wierzycieli, co do zasady może być ustalony na okres do 36 miesięcy. W przypadku natomiast upadłego dłużnika, który doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień wskutek umyślnego działania, lub rażącego niedbalstwa plan spłaty może być ustalony nawet na 7 lat.

Po rzetelnym stosowaniu się do obowiązków wynikających z planu spłat – zobowiązania niespłacone w toku postępowania z mocy prawa zostaną umorzone, a dłużnik zostanie całkowicie oddłużony. Nie podlegają jednak umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny, lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Sąd upadłościowy ma również możliwość umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.


więcej informacji na: wikipedia.org

Statystyki dotyczące ogłaszania upadłości konsumenckiej

1 tys. zł
Przeciętna kwota
umarzanego zadłużenia
1 osób
w 2018 ogłosiło
upadłość konsumencką
1 lat
to średnia wieku osób
ogłaszających upadłość

Nie czekaj, skontaktuj się z nami, zanim twoje długi urosną.

Umów się na bezpłatną konsultację

Scroll to Top
Zadzwoń po bezpłatną poradę